KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma bečky na kvas
e-shop zdarma e-knihy
e-shop zdarma masážní stroj na nohy
e-shop zdarma obrazy
e-shop zdarma perlinka stavební
e-shop zdarma víno
e-shop zdarma 1 kg kávy
e-shop zdarma knihyReklama:
e-shop zdarma

Obchodní podmínky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ E-SHOPU KÁVAAURELIUS a MOTELGOLF.

 

 

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom Vás jako správce osobních údajů informovali o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V záležitostech správy osobních údajů můžete naši společnost kontaktovat těmito způsoby: - prostřednictvím e-mailové adresy: email: nadamalinova@email.czz nebo telefonicky: +420 775 337 003

 

Káva Aurelius zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro správné a bezvadné poskytování služby.  Jedná se o ty údaje, které jste zadali při registraci, tedy jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon a adresu. Bez těchto údajů nejsme schopni zajistit správné zpracování vaší objednávky.

Káva Aurelius dále zpracovává údaje obsahující informace o Vámi zadaných objednávkách a uskutečněných nákupech. Všechny tyto údaje o využití našich služeb slouží výhradně k zajištění bezchybnosti poskytování naší služby. Káva Aurelius tyto údaje nepředává třetí straně mimo smluvní přepravce, aby vám mohlo být zboží doručeno.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 
Společnost:

 


ČIBE, a. s.

 

IČ: 25570048, DIČ: CZ 25570048

sídlem: Slušovice 520, PSČ 763 15

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2960


email: nadamalinova@email.cz
telefon: +420 775 337 003

 
Bankovní spojení pro ČR. (korunový účet)
BANKA: Fio Banka, a.s.
č. ú.: 
2101317946 / 2010

 

 

vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop http://kavaaurelius.eshop-zdarma.cz/:

I. Úvodní ustanovení

 


1. Společnost ČIBE, a. s., IČ: 25570048, DIČ: CZ25570048, sídlem: Slušovice 520, PSČ 763 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2960  (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu http://kavaaurelius.eshop-zdarma.cz/ (dále jen „E-shop“), jehož předmětem je prodej zrnkové kávy, knih a dalších produktů a služeb.

 

2. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky.

 

 

 

3. V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

 

 

 

4. V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ upravující kupní smlouvu mezi podnikateli.

 

 

 

Nabídka produkce Prodávajícího, její ceny, poskytované slevy a obchodní podmínky uváděné na eShopu jsou platné výhradně na území České republiky.

 


II.  Důležité informace o smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující závazně potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.

 

2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám.

 

3. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a kupujícímu je umožněno se s nimi bez omezení seznámit.

 


III. Ochrana osobních údajů

 

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

Příjmení   
Jméno   
e-mail   
Telefon    (nepovinně)
Adresa (Ulice a ČP, Město, PSČ)   
   
Firma   
IČ   
DIČ
Sídlo (Ulice a ČP, Město, PSČ)       
Fakturační adresa pokud se liší od doručovací (Ulice a ČP, Město, PSČ)


Výše uvedené údaje jsou podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy.

 

Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 109/2019 Sb., o zpracování osobních údajů , ve znění pozdějších předpisů.

Zejména se prodávající zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje kupujících třetím osobám, jež nemají přímou spojitost se splněním kupní smlouvy. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících za účelem splnění kupní smlouvy.

 

Uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů (viz. výše) po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, a to za účelem případné další nabídky služeb či zboží prodávajícího.

 

Prodávající neručí za metodu a způsob zpracování osobních údajů poskytovatelem služby eshop-zdarma.cz.  Poskytnutím své e-mailové adresy a svých osobních údajů dává kupující souhlas s poskytnutím osobních údajů Poskytovateli služby eshop-zdarma.cz.

 

Uzavřením smlouvy dává kupující souhlas k poskytnutí všech osobních údajů, které sdělil prodávajícímu, provozovateli portálu

Heureka.cz provozovaného společností

Allegro Group CZ, s.r.o.
IČ: 24725382
se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ: 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090.

a zbozi.cz provozovaného společností

Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČ: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po poskytnutí osobních údajů.

 

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

 

IV. Závazné obchodní podmínky

 

Obsahem této části VOP je úprava práv a povinností prodávajícího a kupujících, které jsou definovány takto:

 

1.        Webové rozhraní Eshopu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2.        Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

 

3.        Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").

 

4.        Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí, a to elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

 

5.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 

6.         Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím (kupní smlouva) vzniká potvrzením obdržení Objednávky Prodávajícím Kupujícímu dle čl. IV. odst. 4. těchto Obchodních podmínek.

 

7.        Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu.

 

8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

9.        3.9. Odesláním Objednávky prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

 

10.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. Kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v Objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

 


 V. 
Cena zboží a platební podmínky

 

1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby specifikovanými Prodávajícím na webovém rozhraní Eshopu.

 

2.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

 

4.      V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

5.      Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

 

6.      Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Prodávající Kupujícímu společně se zbožím. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu dodatečně daňový doklad - fakturu na Elektronickou adresu Kupujícího v elektronické podobě.

 

VI.             Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

 

1.        Článek VI. těchto Obchodních podmínek se týká pouze Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem.

 

2.        Kupující - Spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od Kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a e-knih.

 

3.        Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.2. těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na doručovací adresu Prodávajícího Slušovice 520, 763 15 Slušovice či na adresu elektronické pošty nadamalinova@email.cz.

 

4.        V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu, a to na doručovací adresu Prodávajícího Slušovice 520, 763 15 Slušovice .

 

5.         Ve lhůtě dvaceti (20) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.4. těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

6.        V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 5.5. těchto Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.

 

7.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to včetně původního obalu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, resp. nárok na úhradu nákladu vzniklých s uvedením zboží či jeho obalu do původního stavu. Takovýto nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka, reklamační řád

 

1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

2.        Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

3.        V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

19028 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!